Класна работа

1.Намерете броя на всички ръбове на права призма с основа:
а) триъгълник
б) четириъгълник
в) шестоъгълник

2.Проекциите на две прави върху равнина са:
а) две точки
б) пресичащи се прави
Определете взаимното положение на правите.

3.Намерете диагонала на куб с ръб а.

4.Намерете лицата на диагоналните сечения на правоъгълен паралелепипед с измерения 5см, 4см и,3см.

5.Основните ръбове на правилна четириъгълна пресечена пирамида са 12см и 16см, а околния и ръб е 3см. Намерете обема и околната повърхнина на пирамидата.

6.Радиусът на основата на цилиндър е 5см, а периметърът на осното му сечение е 36см. Намерете височината, повърхнината и обема на цилиндъра.